HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI? De personuppgifter vi lagrar är namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, IP-adress, bostadsyta och antal bostadsrum. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL? Tillhandahållande av tjänster Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Direktmarknadsföring Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon och e-post. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra tjänster. För detta ändamål kan vi komma att använda kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, Efterlevnad av lagar Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN? Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA? Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Vi sparar dina personuppgifter för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 18 månader, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen. Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande. För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt mellan 12-36 månader från behandlingens påbörjande. De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver. DINA RÄTTIGHETER Rätt till tillgång Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de typer av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”. Deluxia AB 589 41 Linköping Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Rätt till rättelse Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Rätt till radering Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas: – Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för; – Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke; – Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas; – Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse; – Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen; – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Om personuppgifter har raderats på din begäran kommer vi informera dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer dock inte göra detta om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi också att informera dig till vem informationen har lämnats ut. Rätt till begränsning av behandling Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds. Rätt till invändning Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Klagomål Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. KONTAKTUPPGIFTER Personuppgiftsansvarig Deluxia AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Deluxia. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till. Deluxia AB (org. nr. 559083-4676) Hackeforsvägen 1 589 41 Linköping Kontakta oss för att utöva dina rättigheter Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår kundservice. Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår kundservice.


  Vänligen fyll i ett postnummer.

  Antal sidor fönstren putsas på:

  Balkong/altan finns:

  Första möjliga datum för städning*

  Senast möjliga datum för städning*

  *Ange så brett intervall av datum för lägsta pris möjligt.

  Antal rutor med 2 sidor:

  Antal rutor med 4 sidor:

  Antal rutor med 6 sidor:  Då behöver vi bara dina kontaktuppgifter så är allting klart

  Be om offert

  Kontakta oss

  Telefon: 013 - 560 20 00
  E-post: info@deluxia.se

  Ring oss

  Ring oss mellan 08:00-17:00 på 013 - 560 20 00.

  Kontakta oss

  Skicka ett meddelande med dina kontaktuppgifter så återkommer vi så fort vi kan!